castellano  english
Logo E-cuatro
Projectes realitzats per als nostres clients
 
Projectes d'infraestructura elèctrica per a centrals de cicle combinat
Projectes d'enginyeria més tradicionals, realitzats per a centrals elèctriques convencionals.
 • Asistencia tècnica per al projecte elèctric de la Planta de generació Peaker a Escatrón (Saragossa), de 285 MWe, i la seva connexió a REE. Client: HEYMO
 • Projecte bàsic i especificacions d'equips elèctrics per a la planta de Cicle Combinat de CFE Rosarito IV a Méxic, de 280 MWe. Client: ISOLUX - HEYMO
Projectes d'infraestructura elèctrica per al sector industrial
Cada cop més, el sector industrial demanda suministre elèctric amb una infrestructura personalitzada per cada cas.
 • Assistència tècnica per al projecte de la línia i subestació de 132 kV d'alimentació a la Desalinitzadora de Valdelentisco a Isla Plana (Murcia). Client: SOCOIN - UNION FENOSA
 • Projectes d'escomeses elèctriques per l'alimentació del gaseoducte Martorell-Figueras i Ramal a Besós (11 línies i subestacions de 25 kV y 400 V). Client: HEYMO
 • Projectes d'escomeses elèctriques per l'alimentació del gaseoducte Larraga-Los Arcos (3 línies 15 kV i 400 V i 3 projectes de instal·lacions fotovoltaiques). Client: HEYMO
 • Projectes d'escomeses elèctriques per l'alimentació del gaseoducte Tivissa-Arbós (7 línies i subestacions de 25 kV y 400 V). Client: HEYMO
 • Enginyeria bàsica i de detall Subestació i Línea 132 kV Desalinitzadora d'Aguilas/Guadalentín per a ACUAMED. Client: MONTREAL
 • Estudis elèctrics per a la planta desalinitzadora de Ténès (Argelia) per a BEFESA. Client: HEYMO.
Projectes associats a generació elèctrica amb energies renovables
Aquests projectes supossen la infraestructura elèctrica per a empreses que produeixen electricitat derivada de horts solars fotovoltaics, parcs eòlics, cogeneracions, etc, estudiant totes les alternatives des de l'inici per aconseguir la màxima eficiència en l'aprofitament dels recursos i en l'exportació de l'energía elèctrica generada.
 • Estudi de traça i Projectes Bàsics d'una línea de 132 kV d'evacuació per a una planta de generació en la paperera de Torras Papel a Sant Joan Les Fonts (Girona). Client: HEYMO
 • Assistència tècnica i Avantprojecte per a Central Elèctrica Fotovoltaica a L'Armentera (Girona). Client: Particular
 • Assistència tècnica per l'interconexió elèctrica de nous parcs eòlics. Client: SOCOIN – UNION FENOSA
 • Projecte d'Execució Línea 132 kV Quintana del Castillo - Villameca per ENEL UNIÓN FENOSA RENOVABLES. Client: INSMONTEL CUTRIN
 • Enginyeria de la propietat Subestacions 132/30 kV nus Fuentelsaz (3 subestacions 132 i 132/30kV). Client: ENEL UNIÓN FENOSA RENOVABLES
 • Estudis de viabilitat Centrals Fotovoltaiques en La Selva del Camp. Client: TECNOLOGIES MEDIOAMBIENTALS BAIX CAMP, S.A.
 • Assistència tècnica i seguiment de la fabricació per transformadors de Parcs Eòlics. Client: ENEL UNION FENOSA RENOVABLES.
 • Projecte d'execució instal·lació solar sobre coberta de 20 kW en La Selva del Camp. Client: TECNOLOGIES MEDIOAMBIENTALS BAIX CAMP, S.A.
 • Estudi de viabilitat per IBERIA - Planta de cogeneració Barajas. Client:SEMI
Projectes per xarxes de transport i distribució
Aquests projectes contemplen l'enginyeria elèctrica tradicional d'esquemes elèctrics, plànols electromecànics, càlculs, especificacions d'equips i projectes d'execució per a línies i subestacions de transport i distribució d'energia elèctrica.
 • Projecte de drenatges per la Subestació de San Millán. Client: MONTREAL
 • Coordinació d'enginyeria per al projecte Gilgel Gibe II de EEPCO (Etiopía) de 3 subestacions 400/230/132/33 kV. Client: SOCOIN - CYMI
 • Estudi d'ampliació de la xarxa d'Unión Fenosa Distribución en nova àrea urbanística a Madrid i adecuació a la nova legislació de la CAM. Client: SOCOIN - UNION FENOSA
 • Enginyeria de la propietat Subestacions projecte Kenia. Client: MONTREAL
 • Assistència tècnica per ofertes internacionals de línies i subestacions d'Alta Tensió (Mozambic, Angola, Kenia, Tanzania).
Direccions facultatives
Direccions facultatives d'obres per a subestacions, incloses assistència tècnica i visats de projecte i de direccions facultatives davant els col·legis d'enginyers corresponents.
 • Direcció Facultativa i assistència tècnica per a Subestació 220/25 kV al Port de Barcelona de Gas Natural. Client: SIEMENS
 • Direcció Facultativa i assistència tècnica per a Subestació 220 kV al Port de Barcelona de Red Eléctrica. Client: ABB
 • Direcció Facultativa i assistència tècnica per a Subestació Blindada 220 kV a Mallorca. Client: ABB-GESA.
 • Direcció Facultativa i assistència tècnica per a Subestació Blindada 220 kV a CCC Besòs 5. Client: ENDESA.
Altres treballs:
 • Assesoria per la gestió de la prevenció de riscos laborals, centre de distribució de IKEA. Client: Maerks Logistics
 • Cursos de formació reglament electrotècnic Baixa Tensió (REBT) i desenvolupament aplicació informàtica per al ICAI.
 • Enginyeria de la Propietat per la terminal de líquids del Port de Santander. Client: TRANSPORTES ALIANZA CANTABRA
 • Participació en l'elaboració d'un pla estratègic per la creació d'una asaociació d'empreses innovadores (AEI) del sector del pernil ibèric. Client: Fundación NIDO
 • Suport informàtic a PIMES


© E-CUATRO Eficiencia Energética, S.L. - Notes legals i Política de privacitat
Delegacions:
Girona: (+34) 671 035 092
Madrid: (+34) 671 035 094
Tarragona: (+34) 671 035 093